„Wy jesteście pokoleniem przyszłości…”Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiegow obiektywie młodego pokolenia.